A A A

Informacja z narady Głównych Księgowych Okręgowych Zarządów PZD


W dniach 5-6 czerwca 2024 r. odbyła się w Warszawie  dwudniowa narada Głównych Księgowych Okręgowych Zarządów PZD.

Prezes Związku Eugeniusz Kondracki przewodniczył całej naradzie i uczestniczył we wszystkich tematach, które były przedstawiane w trakcie dwóch dni. Najważniejsze tematy przedstawione szczegółowo  przez Prezesa PZD to, omówienie problemów i polityki finansowej Związku oraz funkcjonowanie programu finansowo-księgowego w PZD, systemy obejmujące cały Związek w  tym  ROD i Okręgi.  

Prezes Związku PZD Eugeniusz Kondracki szeroko omówił także zagadnienia związane z zadaniami i znaczeniem księgowych w organach PZD.

W naradzie brała też udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt, która omówiła tematy związane z badaniem i oceną preliminarzy i sprawozdań finansowych Okręgów za 2023 r. Pani Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej omówiła również  zagadnienia związane z rolą i zadaniami wszystkich komisji rewizyjnych w Związku , dokonała oceny  stanu istniejącego i przedstawiła występujące problemy. 

Pani Magdalena Kondracka – Kierownik Projektu programu DGCS PZD System szeroko przedstawiła zasady  nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, jak również  wdrożenia dostępnych   rozwiązań, ułatwiających sprawny sposób  zapisywania danych finansowych oraz wprowadzenia procedur skracających  czas pracy księgowych. Wszystkie te informacje winny przełożyć się na lepsze wykorzystanie programu DGCS PZD System oraz sprawniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie Ośrodków Finansowo księgowych dla ROD w PZD

Program narady był tak pomyślany, ze większość Głównych księgowych Okręgów  miała możliwość zabrania głosu  w celu przedstawienia sytuacji finansowej ROD i Okręgów,  problemów i zadań związanych z funkcjonowaniem OFK oraz na temat  współpracy z Zarządami ROD.

W trakcie  narady Główna Księgowa  i Zastępca GK JK PZD   omówiły zagadnienia związane z poprawnym i terminowym sporządzaniem preliminarzy i  sprawozdań finansów, nadzorem na polityką finansową w ROD – kontrole,  przeprowadzaniem szkoleń i  instruktażu  dla Zarządów ROD. Omówiono też zasady prawidłowego  dokumentowania wszystkich  zdarzeń gospodarczych oraz  racjonalną  i oszczędna gospodarkę środkami finansowymi.

Pani Monika Pawlińska główny specjalista ds. kadr i administracji przedstawiła informacje na temat OFK oraz szeroko omówiła zagadnienia kadrowo płacowe.

Pani Sandra Dużmańska st. Inspektor ds. terenowo -prawnych WGG omówiła zadania Głównych księgowych okręgów w procesie likwidacji ROD.

Całość narady podsumował Prezes Związku Eugeniusz Kondracki kładąc nacisk na staranne realizowanie obowiązków przez Główne Księgowe okręgów, stosowanie programu DGCS PZD System oraz organizowanie i prowadzenie Ośrodków Finansowo-księgowych dla ROD w PZD, które są przyszłością i winny obsługiwać wszystkie Zarządy ROD.

MB