A A A

Realizacja Programu Budowy siedzib dla Zarządów ROD a ochrona danych osobowych

Krajowy Zarząd PZD  na podstawie informacji OZ PZD ustalił, że  na dzień 30 listopada 2023 roku siedzib nadal nie posiada 379 rodzinnych ogrodów działkowych, co stanowi 8,3 % wszystkich ogrodów zrzeszonych w PZD. Ponadto, część Zarządów ROD realizuje program poprzez wynajem lokalu, co jest rozwiązaniem tymczasowym i nie załatwia na trwałe problemu.

Efekt nie jest zadawalający, gdyż Program budowy siedzib funkcjonuje ponad 5 lat, a nadal nie można mówić o jego całkowitym zakończeniu, na terenie całego kraju. W takich Okręgach jak: Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Pomorski, Śląski, Toruńsko – Włocławski oraz Warmińsko – Mazurski nadal jest bardzo dużo ogrodów bez siedzib dla Zarządów ROD.

Wyposażenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w siedziby Zarządów jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonywania ciążących na nich obowiązków. Ważne jest także dla samych działkowców, gdyż mają gdzie załatwiać swoje sprawy, a gromadzona dokumentacja zawierająca dane wrażliwe jest właściwie zabezpieczona. Ta ostatnia funkcja stała się istotna ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, którą wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Konieczność ochrony danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących - ustawa o ochronie danych osobowych  i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przypomnieć należy, iż negatywne skutki braku przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, czyli zapewnienia przez Zarządy ROD miejsca do prawidłowego przechowywania dokumentacji ogrodowej, obciąża przede wszystkim Zarząd ROD, a kary finansowe są znaczne. Nie bez znaczenia, w tym względzie jest też spokój samych działkowców, że ich dane są właściwie zabezpieczone.

Dlatego też, świadomość sankcji musi mieć Zarząd ROD, który odpowiada za wypełnienie warunków ustawowych, a także sami działkowcy, których danymi wrażliwymi dysponuje wymieniony organ. Przypominamy, że każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na nieprawidłowości w zakresie przetwarzania jej danych osobowych przez Zarząd ROD. Ważne jest zatem aby Zarząd ROD dołożył wszelakich starań by prawidłowo zabezpieczać dane wrażliwe działkowców i nie narażał PZD na konieczność uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą skutkować nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych.

Mając na uwadze powyższe, niezrozumiałym jest tak małe zainteresowanie Programem budowy siedzib przez Zarządy ROD oraz działowców i brak podejmowanych decyzji przez Walne Zebrania o realizacji takiego zadania inwestycyjnego jak: „budowa siedziby dla Zarządu ROD”, gdy KZ PZD zapewnił systemy organizacyjne i finansowe do jego realizacji.

Podkreślić należy, że Okręgowe Zarządy winny udzielać wszechstronnej pomocy merytorycznej w zakresie budowy siedzib, jak również sprawować nadzór nad jej wykonaniem, zaś inspektorzy ds. inwestycji mają nawiązywać ścisłą współpracę z zarządami ROD w celu prawidłowego przygotowania wniosków oraz właściwej realizacji tego zadania inwestycyjnego.

Należy przypomnieć, że Zarządy ROD mogą bezpłatnie korzystać z gotowych projektów, gdyż KR PZD ogłosiła wśród architektów konkurs na projekty budowlane obiektów do 35 m2, które byłyby estetyczne, a także funkcjonalne i dopasowane do potrzeb Zarządów ROD. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wybrane zostały prace 4 biur projektowych, które następnie zostały wydane w formie broszury i skierowane do wykorzystania przez OZ PZD, celem przekazania zainteresowanym Zarządom ROD. Krajowy Zarząd PZD finansuje przekazanie projektu całościowo ze swojego budżetu, co stanowi dużą pomoc finansową dla zarządu ogrodu. Gotowy projekt wykonany przez architekta to niejednokrotnie o wiele niższe koszty budowy, bowiem znacznie zmniejsza się ryzyko wystąpienia błędów na etapie wykonawstwa.

Ponadto, utworzony został Fundusz celowy, z którego przekazywane są dotacje dla ROD budujących siedzibę. W czasie trwania Programu, tj. od 2018 r. do 2023 r. skorzystało z tej formy pomocy zaledwie 79 ROD na kwotę 814 860 zł.

Wprowadzone przez KR i KZ PZD systemy prawne i finansowe dają podstawy dla sprawnego działania i realizacji Programu budowy siedzib. Zatem zachęcamy Zarządy ROD, które nie posiadają własnej siedziby, aby  po raz kolejny przemyślały temat i podjęły działania w zakresie budowy siedziby, które stanowią element majątku trwałego ROD wpisanego do jego ksiąg inwentarzowych.

 

 

SD