A A A

Okręgowe Komisje Problemowe

Zał. nr 1 do uchwały OR PZD
 nr. 01/X/2019 z dnia 1.10.2019 r. 

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 1.10.2019 r., powołała 7 komisji problemowych oraz ustaliła ich składy osobowe, które będą realizowały wykonanie zadań programowych określonych uchwałą XVIII Okręgowego Zjazdu PZD w okresie kadencji 2019 - 2023:


I. Komisja ds. rozwoju ogrodów działkowych i pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Skład:
• Lech Studziński – przewodniczący
• Marian Bień – sekretarz
• Zbigniew Sroczyński – członek
• Jerzy Oliwkowski – członek
• Marian Górski – członek

Do zadań komisji będzie należało:

1. Realizacja „Otwartego Programu Rozwoju ROD” (uchwała KR PZD nr 1/XX/2018 z dnia 14.03.2018 r.) poprzez tworzenie nowych, jak i powiększanie i modernizacja obecnie istniejących ROD;
2. Unowocześnianie infrastruktury ROD poprzez realizację programu modernizacji i remontów ROD;
3. Opiniowanie corocznych planów inwestycyjnych i remontowych OZ PZD;
4. Opiniowanie wniosków o dotacje z KR i OZ PZD;
5. Opiniowanie wniosków o pożyczki z funduszu samopomocowego;
6. Kontrola realizowanych inwestycji w ROD (pod kątem zgodności procesu inwestycyjnego realizowanych w ROD inwestycji zgodnie z instrukcją
o realizacji inwestycji i remontów (pomoc fachowa i doradcza);
7. Opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planach zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych i reagowanie na nieprawidłowości w tym zakresie - badanie ich zasadności;
8. Interweniowanie w przypadkach odstąpienia od przepisów obowiązujących w PZD w zakresie budownictwa i modernizacji altan;
9. Współdziałanie z nadzorem budowlanym;
10. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach i Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach, w których realizowane są poważne zadania inwestycyjne
i modernizacyjne (kanalizacja);
11. Współdziałanie z Komisją Finansów i Rewizji w zakresie poszukiwania środków unijnych na realizację zadań;
12. Nadzór nad procesem likwidacji ogrodów i ich odtwarzania, współdziałanie z samorządami w tym zakresie i poszukiwaniu środków finansowych na modernizację istniejących ogrodów;
13. Współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim i Bankiem Ochrony środowiska;
14. Sporządzanie protokołów i wniosków z pracy komisji na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD;
15. Przygotowanie materiałów z w/w zakresu na stronę internetową.


II.Komisja Konkursowa

Skład:
• Urszula Walusiak – przewodnicząca;
• Józef Chodenionek – sekretarz;
• Marian Bień – członek;
• Henryk Pietrzak – członek;
• Jerzy Oliwkowski – członek
• Korneliusz Korniluk – Krajowy instruktor SSI;
• Agnieszka Bartkowska – z biura OZ - Instruktor ds. ogrodnictwa.

Do zadań komisji będzie należało:

1. Propagowanie wśród Zarządów ROD i społeczności ogrodowych idei konkursów
    i współzawodnictwa;
2. Inicjowanie konkursów podnoszących estetykę ogrodów i ich funkcjonowanie w zakresie
    spraw socjalnych (place zabaw - domy działkowca, kroniki ogrodowe, imprezy ogrodowe);
3. Lustracje konkursowe;
4. Promowanie osiągnięć ROD w środowiskach lokalnych;
5. Rozpatrywanie zgłoszeń konkursowych;
6. Ustalanie harmonogramu przeglądów konkursowych;
7. Przeprowadzanie lustracji zgłoszonych do konkursów ROD i działek, we współpracy z zarządami
    lustrowanych ROD oraz użytkowników ocenianych działek;
8. Sporządzanie protokołów i wniosków z pracy komisji na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD;
9. Ocena konkursów i przygotowywanie projektów uchwał OZ PZD
10. Wysyłanie wniosków do KR PZD;
11. Przygotowanie materiałów z w/w zakresu na stronę internetową.


III.Komisja Polityki Społecznej i Oświatowej

Skład:
• Urszula Walusiak – przewodnicząca;
• Józef Chodenionek – sekretarz;
• Wiesława Stefaniak – członek;
• Marian Bień – członek;
• Harald Matuszewski – członek;
• Konrad Szefler – członek;
• Adam Cieślak – członek;
• Benedykt Kluczka – członek;
• Jerzy Walkowiak – członek;
• Marianna Grabarczyk – członek;
• Jerzy Oliwkowski – członek;
• Agnieszka Bartkowska – z biura OZ - Instruktor ds. ogrodnictwa.

Do zadań komisji będzie należało:

1. Realizacja „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD” (uchwała KR PZD nr 1/VI/2016 z dnia
   22.03.2016 r.) poprzez nawiązanie szerszej współpracy ogrodów ze społecznością lokalną i samorządami;
2. Podejmowanie działań wspierających rozwój, popularyzujących i promujących ruch ogrodnictwa w Okręgu, jego rolę i znaczenie dla środowiska naturalnego oraz integracji społeczeństwa, w tym rodzin;
3. Propagowanie wiedzy z zakresu ogrodnictwa, modernizacji i zagospodarowania ROD;
4. Realizowanie rocznych planów szkoleń organizacyjnych i fachowych;
5. Czynny udział w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w ROD;
6. Udział, promocja i wspieranie działań otwierających ROD na lokalne społeczeństwo;
7. Realizowanie działalności szkoleniowej w Okręgu i propagowanie działalności szkoleniowej w ROD, ocena i aktywizacja Społecznej Służby Instruktorskiej;
8. W zakresie szkoleń podstawowych - podejmowanie działań usprawniających system;
9. Współpraca z zespołem instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Krajowej i Okręgowej oraz ogrodowej;
10. Propagowanie działalności szkoleniowej w ROD, ocena i aktywizacja Społecznej Służby Instruktorskiej;
11. Sporządzanie protokołów i wniosków z pracy komisji na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD;
12. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i na stronę internetową – opracowania pisemne i
dokumentacja zdjęciowa;
13. Uczestnictwo w audycji radiowej „Raz na zielono”
IV.Komisja Odznaczeń

Skład:
• Marian Bień – przewodniczący;
• Józef Chodenionek – sekretarz;
• Jerzy Oliwkowski – członek;
• Jerzy Ochociński – członek;
• Barbara Talkowska – z biura OZ – sekretariat.

Do zadań komisji będzie należało:

1. Propagowanie na terenie Okręgu Bydgoskiego wyróżniania członków PZD w ROD za działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego oraz należyte prowadzenie działki w ROD;
2. Rozpatrywanie wniosków zarządów ROD o nadanie srebrnej odznaki „Zasłużonego Działkowca”;
3. Rozpatrywanie wniosków zarządów ROD o nadanie odznaki „Za Zasługi dla PZD” oraz złotej odznaki „Zasłużonego Działkowca” i przesyłanie pozytywnie zaopiniowanych wniosków do KZ PZD celem zaopiniowania i przysłania odznaczeń;
4. Prowadzenie na bieżąco rejestru nadanych odznaczeń dla członków PZD za cały Okręg Bydgoski;
5. Współpraca z Krajowym Zarządem PZD w sprawie polityki odznaczeniowej;
6. Sporządzanie protokołów i wniosków z pracy komisji na potrzeby Krajowego i Okręgowego Zarządu ROD;
7. Przygotowanie materiałów na stronę internetową dot. ustanowienia trybu i warunków nadania odznaczeń w PZD: „Zasłużony Działkowiec”, „Zasłużony dla ROD” i „Zasłużony dla PZD”.

V.Komisja ds. przestrzegania prawa obowiązującego w PZD i bezpieczeństwa

Skład:


• Janusz Pasera – z-ca przewodniczącego;
• Teodor Motała – członek;
• Jerzy Oliwkowski – członek;
• Jerzy Olszewski – członek;

Do zadań komisji będzie należało:

1. Uczestniczenie poszczególnych członków komisji w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych we wskazanych ROD-ach;
2. Analiza materiałów z walnych zebrań ROD i podejmowanych uchwał pod kątem ich prawomocności, przedstawianie wniosków i spostrzeżeń z w/w analizy, wnioskowanie do OZ PZD o uchylenie uchwał, które zostały podjęte niezgodnie z obowiązującym prawem;
3. Opiniowanie skarg zarzucających łamanie prawa obowiązującego w PZD, dokonywanie identyfikacji przedstawionych faktów w miejscach łamania prawa związkowego, ścisła współpraca z komisją skarg i zażaleń;
4. Reagowanie na działania Zarządów niezgodne ze Statutem PZD
i Regulaminem ROD;
5. Uczestnictwo członków komisji w naradach organizacyjnych dla członków organów PZD w celu omawiania przypadków naruszenia przepisów związkowych w Okręgu Bydgoskim PZD postanowień Ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD;
6. Realizacja zadań i założeń „Otwartego programu bezpieczeństwa
w rodzinnych ogrodach działkowych PZD”;
7. Współdziałanie członków komisji z Zarządami ROD w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ROD poprzez:

                  a) Monitorowanie zmian w zakresie infrastruktury ROD;
                  b) Monitorowanie i podejmowanie działań formalnych oraz edukacyjnych.
8. Wyrywkowe kontrole w ROD-ach dot. poziomu bezpieczeństwa
i przeglądy lustracyjne ogrodów;
9. Działania w zakresie zagospodarowania działek zaniedbanych
i porzuconych;
10. Podejmowanie działań ograniczających łamanie regulaminu ROD i statutu PZD w zakresie zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego;
11. Nakazanie Zarządom ROD nawiązanie ścisłej współpracy z miejscową Policją i Strażą miejską w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem terenów w bezpośrednim sąsiedztwem ogrodów;
12. Wymagać od Zarządów ROD przejezdności alejek ogrodowych
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia działkowców, jeżeli jest to możliwe instalować w ROD-ach skrzynki z kluczami alarmowymi do bram wjazdowych;
13. Promowanie pozytywnych zjawisk zmierzających do poprawy porządku w ROD;
14. Wobec członków Okręgowej Rady PZD komisję reprezentuje jej Przewodniczący, który przedstawia w sprawozdaniach dotychczasowe prace komisji, wcześniej ustalone z pozostałymi członkami Komisji na kolejnych posiedzeniach – zgodnie z planem zamierzeń komisji na kolejne lata kadencji;
15. Przygotowanie materiałów na stronę internetową.

VI.Komisja ds. współpracy z samorządami

Skład:
• Harald Matuszewski – przewodnicząca;
• Marian Bień – sekretarz;
• Jerzy Oliwkowski – członek;
• Lech Studziński – członek;
• Konrad Szefler – członek;

Do zadań komisji będzie należało:


1. Opracowywanie kierunków i zasad współpracy, a także promocja i popieranie działań podejmowanych z samorządami lokalnymi i instytucjami zewnętrznymi dla poprawy wizerunku i postrzegania ruchu ogrodnictwa działkowego;
2. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy i dostosowania infrastruktury w ROD do zmieniającego się otoczenia i oczekiwań działkowców oraz społeczeństwa;
3. Zachęcanie, propagowanie i edukowanie w sprawie działań samorządów dla pozyskania zewnętrznych środków finansowych na poprawę infrastruktury w ROD;
4. Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz samorządami terytorialnymi miast i gmin Okręgu Bydgoskiego;
5. Współpraca z samorządami lokalnymi w celu pozyskania funduszy na zadania remontowe i inwestycje, monitorowanie informacji o dotacjach;
6. Angażowanie samorządy lokalne i Zarządy ROD do realizacji inwestycji
ze środków z budżetu obywatelskiego;
7. Przywiązanie szczególnej uwagi do współpracy zarządów ROD oraz kolegiów prezesów z zarządami lokalnymi;
8. Sporządzanie protokołów i wniosków z pracy komisji na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD;
9. Przygotowanie materiałów z w/w zakresu na stronę internetową.

VII.Komisja ds. skarg i zażaleń

Skład:
• Janusz Pasera – przewodniczący;
• Harald Matuszewski – z-ca przewodniczącego;
• Jerzy Walkowiak – sekretarz;
• Jerzy Oliwkowski – sekretarz;
• Zbigniew Sroczyński – członek;
• Barbara Talkowska – z ramienia biura OZ PZD – sekretariat.

Do zadań komisji będzie należało:

1. Analizowanie i badanie zasadności wpływających do OZ PZD w Bydgoszczy skarg i wniosków, propozycje rozwiązań;
2. Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządów, spotkaniach ze stronami sporu przeprowadzanie rozmów, lustracji oraz dokumentowanie jej działalności;
3. Uczestnictwo członków Komisji w rozwiązywaniu skarg w rejonach,
w których funkcjonują;
4. Opieka organizacyjna nad danym rejonem i Kolegium Prezesów;
5. Sporządzanie protokołów i wniosków z pracy komisji na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD;
6. Przygotowanie materiałów z w/w zakresu na stronę internetową.

Wyk. J. Ch.