A A A

OGŁOSZENIE PRACA

Inspektor ds. terenowo-prawnych

Zakres obowiązków

  Prowadzenie spraw związanych z regulacją prawną tytułów do gruntów ROD w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

  Prowadzenie spraw związanych z nabyciem i zbyciem przez PZD praw do gruntów ROD, likwidacją ROD na podstawie ustawy z 13.12.2013 r.o rodzinnych ogrodach działkowych lub spec ustaw (drogowej, kolejowej) oraz obciążaniem ROD ograniczonymi prawami rzeczowymi;

  Przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń, wytycznych, uchwał, prowadzenie rejestrów, przygotowywanie sprawozdań i opracowań tematycznych;

  Monitorowanie zmian w przepisach, w szczególności w zakresie planowania przestrzennego;

  Prowadzenie dokumentacji formalno- prawnej do nieruchomości zajętych przez ROD, w tym prowadzenie w formie elektronicznej rejestru nieruchomości PZD oraz czynności związane z uzyskaniem wpisów i wypisów z ksiąg wieczystych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.;

  Udzielanie porad z zakresu prawa wewnętrznego i powszechnie obowiązującego dla członków stowarzyszenia i jego organów;

  Udział w kontrolach i lustracjach jednostek organizacyjnych PZD

Wymagania

  Wykształcenie wyższe ( preferowane prawo lub administracja);

  Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego, gospodarki nieruchomościami oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece;

  Umiejętność analizy dokumentów prawnych: aktów notarialnych, umów oraz decyzji administracyjnych i ksiąg wieczystych;

  Umiejętność samodzielnego opracowywania opinii, raportów, analiz, sprawozdań;

  Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy

 

  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

  Stabilne godziny pracy: 8.00-16.00;