A A A

Okręgowy Zarząd

Okręgowy Zarząd

Okręgowa Rada PZD w Bydgoszczy wybrała ze swego grona Okręgowy Zarząd, który ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Lech Studziński  - I Wiceprezes2. Marian Bień
 - Sekretarz
3. Harald Matuszewski
 - Skarbnik
4.
Jerzy Oliwkowski
 - Członek Zarządu
5.
Janusz Pasera
 - Członek Zarządu
6.
Jerzy Olszewski                          
 - Członek Zarządu
                                          

Okręgowy zarząd PZD prowadzi sprawy okręgu, działa na rzecz ROD oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju ROD.

Do okręgowego zarządu należy:

1) Udzielanie pomocy zarządom ROD w zakresie spraw określonych w § 72,
2) Podejmowanie inicjatyw w celu tworzenia i rozwoju ROD,
3) Gospodarowanie i rozporządzanie środkami finansowymi okręgu,
4) Zarządzanie majątkiem trwałym i utrzymywanie go w należytym stanie,
5) Rozporządzanie majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji okręgu,
6) Sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,
7) Udzielanie zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw określonych w § 134 ust. 2 pkt 13,
8) Podejmowanie działań w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,
9) Prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,
10) Sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania ogrodu,
11) Rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,
12) Stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),
13) Zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów),
14) Zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,
15) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia uchwał zarządów ROD
o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej,
16) Zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub ich członków oraz powoływanie zarządów komisarycznych ROD, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków zarządów ROD,
17) Zatwierdzanie planów zagospodarowania nowych oraz zmian planów zagospodarowania istniejących ogrodów,
18) Podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,
19) Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na czasowe zajęcia terenu ROD oraz opiniowanie wniosków o ustanowienie służebności na nieruchomościach PZD,
20) Opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz uczestniczenie w jej przebiegu,
21) Terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej składki członkowskiej i innych należności wewnątrzorganizacyjnych do organu wyższego stopnia,
22) Organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo-księgowych dla ROD,
23) Prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD z obszaru działania okręgu,
24) Wykonywanie zadań określonych w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do okręgowego zarządu.

                                                                                                                                                Wyk. J. Ch